کمک مالی به گربه های خیابانی

کمک مالی به گربه های خیابانی

تیم کت موجو قصد دارد برای کمک به گربه های خیابانی و بی سرپرست هزینه ای هر ماهه به این کار اختصاص دهد. هدف ما تأمین تمام یا بخشی از هزینه های مالی برای غذارسانی، درمان و عقیم سازی گربه های خیابانی است. در صورت تمایل برای شرکت در این کار خیر می توانید مبالغ خود را از طریق فرم زیر واریز نمایید.

   یا